هنرمندی به نام RubyRobin جواهراتی با نام تجاری  Khrystyna تولید کرده است. این جواهرات دارای گوی هایی شیشه ای است که درون آنها با گلبرگ های زیبا و قاصدک ها پر شده است.

 

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)

جواهریت با گل ها (14 عکس)