بیشتر حشرات در دوران نوزادی شبیه به کرم هستند و در طول زمان با دگردیسی به شکل اصلی خود تبدیل میشوند. دانستن اینکه هر کرمی قرار است به چه نوع حشره ای تبدیل شود بسیار میتواند جالب باشد که نمونه ای از آنها را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)

این کرم ها به چه حشره ای تبدیل میشوند!!؟ (18 عکس)