دو سال قبل دختر هفت ساله به نام رز دیویس مجبور شد که پاهایش را قطع کند. پا های او که بطور مادرزادی دچار اشکالات ژنتیکی بود نهایتا با پیشنهاد پزشکان از بدنش جداشد. او اینک دیگر پا ندارد ولی با اسکیت برد خود از دوستانش سریعتر به مدرسه میرسد.

 

دختری که پاهایش را قطع کرد (7 عکس)

دختری که پاهایش را قطع کرد (7 عکس)

دختری که پاهایش را قطع کرد (7 عکس)

دختری که پاهایش را قطع کرد (7 عکس)

دختری که پاهایش را قطع کرد (7 عکس)

دختری که پاهایش را قطع کرد (7 عکس)

دختری که پاهایش را قطع کرد (7 عکس)