سلنا هنرمند و نقاش از سوئیس این آثار دیجیتالی را تهیه کرده است. هر چند شاید طراحی با ابزار های دیجیتال به پیچیدگی و سختی قلمو و رنگ نباشد ولی زیبایی و خلق تصاویر طبیعی را در آثار وی نمیتوان انکار کرد.

 

نقاشی های دیجیتال از سلنا (9 عکس)

نقاشی های دیجیتال از سلنا (9 عکس)

نقاشی های دیجیتال از سلنا (9 عکس)

نقاشی های دیجیتال از سلنا (9 عکس)

نقاشی های دیجیتال از سلنا (9 عکس)

نقاشی های دیجیتال از سلنا (9 عکس)

نقاشی های دیجیتال از سلنا (9 عکس)

نقاشی های دیجیتال از سلنا (9 عکس)

نقاشی های دیجیتال از سلنا (9 عکس)