طبق رسمی قدیمی در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند ، دانشجویان روز دوشنبه کشمشی را جشن میگیرند. در این مراسم دانشجویان تازه وارد از دانشجویان قدیمی و فارغ التحصیل بدلیل کمک های درسی تشکر میکنند. در قدیم در این روز دانشجویان یک مشت کشمش را برای قدردانی به دانشجویان قدیمی هدیه میدادند. این روز ها یک مشت کشمش جایش را به کف پارتی و اهدای نوشیدنی داده است.

 

کف پارتی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند (9 عکس)

کف پارتی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند (9 عکس)

کف پارتی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند (9 عکس)

کف پارتی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند (9 عکس)

کف پارتی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند (9 عکس)

کف پارتی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند (9 عکس)

کف پارتی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند (9 عکس)

کف پارتی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند (9 عکس)

کف پارتی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند (9 عکس)