نیکی شیلی هنرمند خلاق 33 سال دارد و نقاشی های ترسناک او در هفته های نزدیک به هالویین خبر ساز شده است. تعدادی از آثار وی را در این آلبوم مشاهده میکنید.

 

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)

نقش های ترسناک روی صورت (15 عکس)