آرایشگر ایتالیایی Lucia Pittalis با استفاده از هنر خود شما را به چهره ای معروف تبدیل می کند.این هنر مند 43 ساله فقط از کلاه گیس و گاهی ریش و سیبیل مصنوعی استفاده می کند و بیشتر متکی به مهارت شکگفت انگیز خود در آرایشگری است.

 

تغییر چهره با آرایش های دیدنی (7 عکس)

تغییر چهره با آرایش های دیدنی (7 عکس)

تغییر چهره با آرایش های دیدنی (7 عکس)

تغییر چهره با آرایش های دیدنی (7 عکس)

تغییر چهره با آرایش های دیدنی (7 عکس)

تغییر چهره با آرایش های دیدنی (7 عکس)