ایسنا : تن آهنگ (دوئت بدن و پیانو ) با اجرای هانیبال یوسف نوازنده پیانو و یاسر خاسب بازیگر در اعتراض به جنایات داعش عصر جمعه در فضای باز تئاتر شهر برگزار شد.

 

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)

دوئت در تهران در اعتراض به جنایات داعش (25 عکس)