در حالی که بعضی از مردان مو های بدن خود را نمی زنند و بعضی ها هم بدن خود را بدون مو و تمیز دوست دارند ، عده ای هم مشغول هنرمندی با این مو ها هستند. متخصص مد مو مشهور از بریتانیا Daniel Johnson با کمک چند مرد جوان هنرمندی جالبی با مو بدن آنها انجام داده است.

 

هنرمندی با مو های بدن !! (4 عکس)

هنرمندی با مو های بدن !! (4 عکس)

هنرمندی با مو های بدن !! (4 عکس)

هنرمندی با مو های بدن !! (4 عکس)