Mangli Munda دختری 18 ساله است که اعتقاد دارد ازدواج با یک مرد و پذیرفتن مسئولیت آن یک لعنت و نفرین است. او برای جلو گیری از این لعنت با یک سگ ولگرد و خیابانی به نام Sheru ازدواج کرد.

 

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)

ازدواج دختری هندی با یک سگ (13 عکس)