تاپ ناپ : این کرم از خانواده   Phengodidae است و نوع ماده آن ها میتوانند در شب بدرخشد. نوع نر نمیتواند بدرخشد ولی بجای آن دارای شاخک های بسیار بزرگی است که گاها از خود حشره بزرگ تر است.او از این شاخک ها برای ردیابی فرومون های ساتع شده از حشرات ماده استفاده میکند. این حشره خارق العاده در قاره آمریکا از کانادا تا شیلی زندگی میکند.

 

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)

حشره ای با شاخک های بسیار بزرگ (10 عکس)