تاپ ناپ : این سری از عکس ها آثار عکاس تام اتکینسون میباشد. وی 13 نوع مختلف از انواع تجهیزات همراه سربازان انگلیسی در طول جنگ را از 1000 سال قبل تا امروز جمع آوری و از آن عکاسی کرده است.  با این تصاویر میتوان سیر تحولات در دنیای نظامیان را دنبال کرد.

 

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)

تجهیزات نظامی سرباز ها از 1000 سال قبل تا امروز (13 عکس)