تاپ ناپ : نام اين پسر بچه 13 ساله كليم است. او در هند زندگي ميكند و از بيماري عجيب و نادري رنج ميبرد. اين بيماري باعث رشد تومور هاي غير عادي در دستان او شده كه دست هاي او را به دست هاي غول پيكر تبديل كرده است. متاسفانه دكتر ها هم از كمك به او عاجز مانده اند . كليم طي سال ها سعي كرده زندگي خودش را بطور عادي ادامه دهد و با اين مشكل غير عادي بسازد . 

 

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)

پسر بچه اي با دست هاي غول آسا (17 عكس)