ساخت این شهر 5 سال پیش آغاز شد. محلی برای سکونت 1 میلیون نفر. ولی چیزی که بعد از 5 سال دیده میشود ، فقط شهر ارواح است. شهری مدرن بدون ساکن.

 

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)

شهر ارواح (13 عکس)