تاپ ناپ : هنرمند خياباني كلتو آبراهام هنر خود را با اعمال تغييرات جالب و ديدني روي تابلو هاي راهنمايي به نمايش ميگذارد .در بعضي موارد تغييرات او به حدي است كه معناي تابلو را در كل دگرگون ميكند. وي بيشتر با استفاده از افزودن شخصيت هاي فانتزي به اين تابلو ها سعي در نشاندن لبخند بر روي لب رهگذران دارد. با توجه به اهميت تابلو هاي راهنمايي براي رانندگان ، اين هنرمند معمولا تابلو هايي را براي اين گونه تغييرات انتخاب ميكند كه در مناطقي نصب شده اند كه رفت آمد در كمترين حد ممكن باشد. در اين آلبوم تاپ ناپ تعدادي از آثار او را مشاهده مكنيد.

 

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)

هنرنمايي با تابلو هاي راهنمايي و رانندگي (15 عكس)