هنرمند و تصویرگر Vince Low که در مالزی زندگی می کند آثار جدیدی از خود منتشر کرده است. در این مجموعه آثار ، او چهره افراد مشهور را با استفاده از خط خطی کردن کاغذ نقاشی کرده است.

 

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)

نقاشی چهره مشاهیر با خط خطی کردن (17 عکس)