تاپ ناپ : بی شک یکی از گرانترین وعده های غذایی در دنیا تخم ماهیان خاویار است با قیمتی حدود 250 دلار به ازای هر 50 گرم. اگر از خاویار فاکتور بگیرید میتوان از تخم های حلزون را بعنوان یکی دیگر از غذا های لذیذ و گرانقیمت نام برد. قیمت تخم های حلزون 115 دلار به ازای هر 50 گرم میباشد.

 

تخم حلزون ، غذایی لذیذ و گرانقیمت (8 عکس)

تخم حلزون ، غذایی لذیذ و گرانقیمت (8 عکس)

تخم حلزون ، غذایی لذیذ و گرانقیمت (8 عکس)

تخم حلزون ، غذایی لذیذ و گرانقیمت (8 عکس)

تخم حلزون ، غذایی لذیذ و گرانقیمت (8 عکس)

تخم حلزون ، غذایی لذیذ و گرانقیمت (8 عکس)

تخم حلزون ، غذایی لذیذ و گرانقیمت (8 عکس)

تخم حلزون ، غذایی لذیذ و گرانقیمت (8 عکس)