این صندلی توسط کیوی و پوم (Kiwi & Pom) طراحی و ساخته شده است. در آن بیش از 200 متر از کابل های نورانی و درخشان استفاده شده است. به گفته طراحان ، این صندلی مخصوص دیسکو است که نه تنها در تاریکی محیط مشخص است و رنگش به محیط دیسکو انطباق دارد بلکه میتوان نور آن را به حالت فلش خاموش و روشن نیز کرد.

 

صندلی دیسکو (7 عکس)

صندلی دیسکو (7 عکس)

صندلی دیسکو (7 عکس)

صندلی دیسکو (7 عکس)

صندلی دیسکو (7 عکس)

صندلی دیسکو (7 عکس)
لطفا کمي صبر کنيد...