استفان فورس از بریتانیا بعد از خرید نان آن را به منزل آورده و تعدادی از آن را میخورد. ولی بعد از آن متوجه مورد بسیار نادری میگردد. یک موش در داخل نان قرار دارد. ظاهرا دم هم ندارد که به این معنی است که دم آن را قبلا خورده است. پس از بررسی ماموران بهداشت دستوری اتخاذ شد مبنی بر پرداخت خسارت 26 هزار دلاری به استفان از طرف کارخانه تهیه کننده آن نان.

 

 

نان با پروتئین اضافه (3 عکس)

نان با پروتئین اضافه (3 عکس)

نان با پروتئین اضافه (3 عکس)