این تصاویر دلخراش و ناگوار را یکی از ببینندگان همیشگی تاپ ناپ لطف کرده و برای ما فرستاده اند. آقای یداله گنج خانلو (ستوان سوم) که خودشان از پرسنل زحمت کش راهنمایی و رانندگی هستند برای اینکه شاید دیدن این تصاویر باعث شود که همه ما ایرانی ها درس عبرتی بگیریم ارسال نموده و ما نیز از پیگیری و نیت خیر ایشان را می ستاییم. این عکس ها که توسط خود ایشان گرفته شده نتایج بی احتیاطی ، خواب آلودگی و یا سرعت های غیر مجاز است که همه روزه در جاده های کشور عزیزمان اتفاق می افتد. باشد که دیدن این تصاویر چراغ خظر را برای راننده های بی احتیاط و جسور روشن کند.

 

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)

صحنه های دلخراش از تصادفات در ایران (40 عکس)
لطفا کمي صبر کنيد...