رونمایی منشور کوروش مراسم رونمایی از منشور حقوق بشر کوروش صبح شنبه در موزه ملی ایران برگزار شد. (عکس از مهر)

 

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)

رونمایی منشور کوروش (11 عکس)