در ایام هفته مقدس در فیلیپین مراسمی عجیب برای کسانی که قصد توبه دارند انجام میشود،در این مراسم آنها خود را به صلیب میکشند.

 

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)

مراسم به صلیب کشیده شدن (14 عکس)