این نمونه ها در واقع آثار سه بعدی تهیه شده توسط کامپیوتر میباشند که بقدری طبیعی طراحی شده اند که تشخیص مصنوعی بودن آنها فقط توسط متخصصان این کار ممکن است. این آثار را هنرمند اسپانیایی به نام سرگی  تهیه کرده است. با توجه به اینکه طراحی دکوراسیون برای نوجوانان و درک سلیقه شخصی آنها بسیار سخت است این طرح ها را برای عیب یابی توسط مشتریانش قبل از اجرای کار ، توسط رایانه طراحی کرده است .

 

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)

نمونه های طراحی دکوراسیون داخلی اتاق نوجوانان (19 عکس)