غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

بالوت - غذای فیلیپینی

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

شراب مار و عقرب

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

در عکس زیر این شخص در حال خردن قلب کبرا است. ویتنام

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

سوپ لانه پرنده در چین

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

شراب بچه موش

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

 

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

Kopi Luwak غذایی در اندونزی

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

چشم ماهی تن

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

صدف کوه های راکی

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

فوگو

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

حشرات

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

اسکامولس Escamoles غذای مکزیکی

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

بودینگ - غذای مغولی

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

کله پاچه خودمون - البته فقط کله اش چندشه

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

سوپ خفاش

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

قارچ کرم ابریشم

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

جفت آدمیزاد

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)

 

کومیس

غذا های چندش آور و حال بهم زن (20 عکس)
لطفا کمي صبر کنيد...