عکس از حمله تعداد زیادی عنکبوت و تنیدن تار و محصور نمودن تعدادی از درختان در پاکستان. ظاهرا پس از سیل و ویرانی در پاکستان بیماری مالاریا که عامل اصلی آن نوعی پشه است افزایش یافته. این افزایش ناگهانی پشه ها نیز برای شکارچیانش یعنی عنکبوتها بسیار مطلوب بوده است

 

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)

محاصره درختان توسط تار عنکبوت ها (10 عکس)
لطفا کمي صبر کنيد...