در این عکسها ،  نمایشگاه بدن انسان و اندام ها را شاهد هستید.نکته مهم این نمایشگاه واقعی بودن اندام ها و اجساد هست.  این نمایشگاه توسط بدن های اهدا شده به دانشگاه علوم پزشکی چین تدارک دیده شده و با تزریق سلیکون اندام ها را ثابت و حفظ کرده اند. آماده سازی این نمایشگاه 1 سال به طول انجامیده است.

 

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)

نمایشگاهی از اندام های واقعی انسان (27 عکس)
لطفا کمي صبر کنيد...