فوران کوه آتشفشانی در آلاسکا پس از حدود 20 سال.این فوران بیش از 9 کیلمتر خاکستر  و گاز های گلخانه ای آزاد کرد.

 

آلاسکا و فوران کوه آتشفشان (7 عکس)

آلاسکا و فوران کوه آتشفشان (7 عکس)

آلاسکا و فوران کوه آتشفشان (7 عکس)

آلاسکا و فوران کوه آتشفشان (7 عکس)

آلاسکا و فوران کوه آتشفشان (7 عکس)

آلاسکا و فوران کوه آتشفشان (7 عکس)

آلاسکا و فوران کوه آتشفشان (7 عکس)